Algemene voorwaarden

AANSPRAKELIJKHEID VOOR DE INHOUD
 
Rivanco besteedt de grootste zorg aan het ontwerp en de instandhouding van de site.
Rivanco kan echter niet de juistheid garanderen van de informatie die zich op deze site bevindt. De gebruiker dient er zich van bewust te zijn dat de informatie, met name omtrent de te koop aangeboden diensten en producten, zonder voorafgaandelijke kennisgeving gewijzigd kan worden. Rivanco kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze site of voor het gebruik dat ervan kan worden gemaakt. Evemin is Rivanco aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in deze website.
 
 
MERKEN EN HANDELSNAMEN
 
De benamingen, logos en andere tekens die in deze site worden gebruikt, onder het logo van en de naam Rivanco, zijn merken en/of handelsnamen die wettelijk beschermd zijn. Elk gebruik ervan of van gelijkaardige tekens is volstrekt verboden zonder voorafgaandelijk en schriftelijke akkoord van Rivanco.
 
Intellectuele rechten
Alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder niet limitatief inbegrepen benamingen, logos, verstrekte informatie, gegevens) en foto’s met betrekking tot de site van Rivanco komen toe aan Rivanco. Elk gebruik ervan of van gelijkwaardige tekens is volstrekt verboden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.
 
 
OFFERTES EN BESTELLINGEN
 
Een offerte-aanvraag, door een opdrachtgever bij een leverancier verricht zonder hem nadien de bestelling toe te vertrouwen, geeft de leverancier het recht een forfaitair bedrag van €25,00 voor de kosten van opmaak van deze offerte aan te rekenen. Het overhandigen aan een leverancier van een model of een kopij met verzoek, zonder uitdrukkelijk voorbehoud, een proef of ontwerp te leveren, brengt de verbintenis met zich aan deze leverancier de uitvoering van het werk toe te vertrouwen of hem voor de veroorzaakte kosten te vergoeden. Alle bedingen betreffende de leveringstermijn worden beschouwd als gedaan ten aanwijzende titel.  De offertes van de leverancier zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van verkoop of voldoende voorraad. Zij zijn aan herziening onderhevig wanneer de lonen of de prijzen der grondstoffen stijgen. De offertes worden steeds opgesteld zonder vermelding van mogelijke lasten en taksen, die steeds ten laste van de opdrachtgever vallen. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting, tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
 
 
REPRODUCTIERECHTEN EN VERMELDING VAN DE NAAM VAN DE LEVERANCIER
 
De opdrachtgever die een druk- of reproductieopdracht geeft, wordt verondersteld als zijnde daartoe gerechtigd. Hij draagt gebeurlijk samen met zijn lastgevers en bij uitsluiting van de leverancier, al de verantwoordelijkheid tegenover derden. Gezien de wettelijke bepalingen op gebied van artistieke en industriële eigendom en oneerlijke mededinging, blijven al de door de leverancier ontworpen modellen, schetsen, zetwerk, interpretaties en schikkingen welke ook de gebruikte techniek wezen, zijn uitsluitend eigendom en mogen noch nagemaakt noch nagedrukt worden. Hun nadruk of imitatie onder om 't even welke vorm en met even welk procedé, wanneer zij uitgevoerd worden zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbenden maakt een daad van imitatie of oneerlijke concurrentie uit.  Het afstaan of aanrekenen van zetwerk, clichés, ontwerpen, tekeningen, foto's, films, enz. maakt op zich zelve,behoudens uitdrukkelijk een voorafgaande overeenkomst, geen inbreuk op hetgeen voorafgaat. Zetwerk, clichés, plans, stenen, ontwerpen, tekeningen. Foto's, films, enz., door en/of voor de leverancier vervaardigd maken deel uit van het materieel van laatstgenoemde. De opdrachtgever mag er behoudens tegenstrijdig beding, voor of na levering van het werk de afgifte niet van eisen. Indien de wet zulks vereist, mag de opdrachtgever zich niet verzetten tegen het vermelden van de naam van de leverancier, zelfs indien op het drukwerk, de naam van een uitgever of van een tussenpersoon, publiciteitsagent of andere reeds vermeld staat.
 
 
ZETSEL, DRUKPROEVEN EN ORDER TOT AFDRUKKEN
 
Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, is de keuze van de lettersoort, evenals van de lay-out aan de leverancier vrijgelaten. De opdrachtgever heeft recht op voorafgaande drukproeven. Deze in twee exemplaren voor het afdrukken geleverde proeven worden met de hand en op gewoon papier getrokken. Hetzelfde geldt voor supplementaire drukproeven. De opdrachtgever dient duidelijk en schriftelijk, uiterlijk acht dagen na het plaatsen van zijn bestelling, om een drukproef te vragen. Nooit zal de opdrachtgever de leverancier aansprakelijk kunnen stellen voor om het even welke drukfout indien er geen getekend exemplaar bestaat met de vermelding «akkoord voor druk». Indien de opdrachtgever geen bericht laat uiterlijk acht dagen na het plaatsen van zijn bestelling wordt aangenomen dat de opdrachtgever zich automatisch akkoord verklaart en zodoende er geen betwisting meer kan bestaan wat de bedrukking betreft. De leverancier moet instaan voor de correctie van aan hem toe te schrijven fouten, t.w. deze die geen verandering aan de kopij of het model brengen. Auteursverbeteringen die wijzigingen, aanvullingen of weglatingen tot gevolg hebben, worden in rekening gebracht. Het overmaken van de voor afdrukken gegeven proef of van de order tot afdrukken, behoorlijk ondertekend en gedateerd, ontslaat de leverancier van alle verantwoordelijkheid uit hoofde van na het drukken vastgestelde fouten of weglatingen. De voor afdrukken gegeven proef blijft het eigendom van de leverancier en dient als bewijsmiddel ingeval van betwisting. Klachten betreffende fouten en vergissingen die niet op de voor afdrukken gegeven proef mochten verbeterd geweest zijn, worden niet in aanmerking genomen. De mondeling medegedeelde verbeteringen worden, ingeval van betwisting, slechts erkend wanneer zij schriftelijk bevestigd zijn geweest.
 
 
BEWARING
 
Behoudens voorafgaande overeenkomst, is de leverancier er niet toe gehouden zetsels, clichés, ontwerpen, tekeningen, foto's, films enz. te bewaren. Wanneer de bewaring overeengekomen is, geeft zij aanleiding tot een toeslag, berekend naar rato van de belangrijkheid der gebruikte hulpstoffen, de duur van hun vastlegging en de hieraan verbonden extrawerkzaamheden.
 
 
LEVERINGSTERMIJN
 
Daar de leveringstermijnen door daden van derden (toeleveranciers of onderaannemers) en door gevallen van toeval of overmacht zoals onmogelijkheid tot uitvoering ingevolge algemene of gedeeltelijke staking of lock-out hetzij in onze instellingen, hetzij in deze van onze bevoorraders, onlusten, oproer, ongevallen, machinebreuk, gebrek aan transportmiddelen of aan materiaal, epidemies, brand, enz. kunnen beïnvloed worden, kunnen zij niet als uitdrukkelijke verbintenis beschouwd worden. Laattijdige levering mag, behoudens tegenstrijdig beding, geen aanleiding geven tot weigering, noch tot schadevergoeding. De overeengekomen leveringstermijnen worden verlengd in de mate waarin de opdrachtgever bij het inleveren van de documenten, handschriften, tekeningen en modellen, evenals bij het terugzenden van de verbeterde proeven en van de order tot afdrukken, in gebreke is gebleven. Deze vertraging vanwege de opdrachtgever kan eveneens grond opleveren tot schadevergoeding uit hoofde van onbruikbaarheid van hulpstoffen en materieel. De bij bestelling voorziene termijnen beginnen eerst te lopen vanaf de werkdag die op de afgifte van de nodige documenten volgt. Indien het uitvoeren van een opdracht, op verzoek van de opdrachtgever, binnen een kortere dan de normale of voorziene termijn, extrakost en vertier- zaakt, worden deze in rekening gebracht. Wanneer de opdrachtgever contractbreuk pleegt of een bestelling annuleert, zelfs zonder dat hij een voorschot heeft betaald, is contractueel overeengekomen dat er ten titel van algehele schadevergoeding een bedrag verschuldigd is gelijk aan 50% van de waarde van de bestelling. Om geldig te zijn moet elke klacht bij aangetekend schrijven en binnen de acht dagen, die op de levering volgen, geschieden. Indien de opdrachtgever verzuimt levering te nemen, begint de termijn van acht dagen te lopen bij ontvangst van de verzendingsnota of van elk gelijkwaardig document. Bij ontstentenis hiervan vanaf ontvangst van de factuur. Indien binnen deze termijn van acht dagen geen klacht werd ontvangen, heeft dit voor gevolg dat de klant de geleverde artikels volledig en zijn geheel aanvaard heeft. De gedeeltelijke benuftiging van de geleverde artikels heeft eveneens de aanvaarding van het geheel tot gevolg; gebreken aan een deel van het geleverde drukwerk geven de opdrachtgever niet het recht tot afkeuring van de gehele partij. Bij niet conforme levering ingevolge vergissingen, slechte afwerking, enz. is de leverancier nooit verder aansprakelijk dan tot teruggave van de prijs van het niet conforme gedeelte van de koop. De leverancier wijst elke verdere verantwoordelijkheid af. Gebreken in de materialen die voor de leverancier verborgen waren, zullen zijn verantwoordelijkheid niet in het gedrang kunnen brengen en geen aanspraak op schade kunnen veroorzaken.
 
 
MATERIALEN VAN DE OPDRACHTGEVER RISICO
 
De levering geschiedt ten huize van de leverancier. Vracht- en verpakkingskosten zijn ten laste van de opdrachtgever. De goederen reizen voor risico van deze laatste. De clichés, ontwerpen, tekeningen, foto's, films enz. behorende aan de opdrachtgever en die in de werkhuizen berusten (dat zij betaald wezen of niet) blijven er voor rekening en risico van de opdrachtgever, die uitdrukkelijk de leverancier van alle verantwoordelijkheid ontlast. Hetzelfde geldt voor de uitgevoerde werken en voor de waren of leveringen voor de opdrachtgever bestemd. Tenzij voorafgaande overeenkomst, worden de bewaringskosten in rekening gebracht met ingang van de aan de opdrachtgever betekende datum. Bij gebrek aan betaling op de overeengekomen datum, zullen deze werken, leveringen, goederen of andere voorwerpen, als waarborg voor de verschuldigde mogen weerhouden worden.
 
 
BETALING - BEVOEGDHEID
 
Een voorschot dient bij elke bestelling betaald; eenzelfde voorschot zal bij het maken van de order tot afdrukken vereffend worden. De factuur is contant betaalbaar ter woonplaats van de leverancier. De wissels, cheques, mandaten of kwitanties, brengen noch vernieuwing, noch afwijking mede. Niet-betaling op de vervaldag legt van rechtswege en zonder ingebrekestelling, de verplichting ten laste van de opdrachtgever een interest op van 20%. Wanneer een factuur niet betaald wordt binnen de 15 dagen volgend op de vervaldag, zal een bijkomende vergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 15% van het bedrag van de factuur met een minimum van € 25. Alle betwisting valt in de bevoegdheid van de rechtsmachten van het gebied waarin de onderneming de leverancier gevestigd is.
 
 
KLACHTEN – VERANTWOORDELIJKHEID
 
Om geldig te zijn moet elke klacht bij aangetekend schrijven en binnen de acht dagen, die op de levering volgen, geschieden. Indien de opdrachtgever verzuimt levering te nemen, begint de termijn van acht dagen te lopen bij ontvangst van de verzendingsnota of van elk gelijkwaardig document. Bij ontstentenis hiervan vanaf ontvangst van de factuur. Indien binnen deze termijn van acht dagen geen klacht werd ontvangen, heeft dit voor gevolg dat de klant de geleverde artikels volledig en zijn geheel aanvaard heeft. De gedeeltelijke benuftiging van de geleverde artikels heeft eveneens de aanvaarding van het geheel tot gevolg; gebreken aan een deel van het geleverde drukwerk geven de opdrachtgever niet het recht tot afkeuring van de gehele partij. Bij niet conforme levering ingevolge vergissingen, slechte afwerking, enz. is de leverancier nooit verder aansprakelijk dan tot teruggave van de prijs van het niet conforme gedeelte van de koop. De leverancier wijst elke verdere verantwoordelijkheid af. Gebreken in de materialen die voor de leverancier verborgen waren, zullen zijn verantwoordelijkheid niet in het gedrang kunnen brengen en geen aanspraak op schade kunnen veroorzaken.